Informacje ogólne

Projekt pn. Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w porozumieniu z Gminnym Zarządem Oświaty w Nysie.

Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2020 w ramach dwóch edycji: pierwszej w roku szkolnym 2018/19 i drugiej w roku szkolnym 2019/2020.

W każdej edycji mogą wziąć udział dzieci z publicznych szkół podstawowych Gminy Nysa zgodnie z podziałem na grupy wiekowe:

Placówki objęte projektem pn. „Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców” to:

Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wyjazdów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

Zajęcia odbywać się będą w soboty, zgodnie z harmonogramem projektu.

Ponadto, w ramach projektu rodzice dzieci w wieku szkolnym będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz społeczne. Warsztaty skierowane do grupy 12 rodziców w ramach jednej edycji obejmować będą 5 spotkań. Temat warsztatów: „Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły”.

Aktualności

Rekrutacja do projektu rozpocznie się dnia 01.09.2018 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów w wieku 7-14 lat uczęszczających do szkół Gminy Nysa do udziału w projekcie.

Dokumenty aplikacyjne dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Cele projektu

Głównym celem projektu pn. Nyski Uniwersytet Młodego Odkrywcy jest nabycie nowych umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku 7-14 lat. Projekt ma na celu popularyzowanie nauki oraz edukacji poprzez rozwijanie zainteresowania nauką jako obszarem atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć. Ponadto koncentruje się na rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, jak i rozbudzeniu ich aktywności poznawczej.

W ramach proponowanych warsztatów, laboratoriów oraz wyjazdów edukacyjnych uczestnicy projektu zdobędą, wykraczające poza program nauczania w szkołach podstawowych kompetencje matematyczno-przyrodnicze, komunikacyjne, przedsiębiorcze i informatyczne.

Harmonogram

Dokumenty do pobrania

Zapytania ofertoweKontakt

Telefon

mgr Dagmara Bojda
Koordynator projektu


tel :+48 77 409 08 56
fax: +48 77 409 11 59

Telefon

mgr Ewelina Hajduk
Asystent


tel :+48 77 409 11 72
fax: +48 77 409 11 59

Adres

ul. Chodowieckiego 4,
48-300 Nysa

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.